PRIPRAVE NA POPRAVNI IZPIT

V primeru, da učitelj v času izvajanja pisnega ocenjevanja ali pri vrednotenju pisnega ocenjevanja identificira (prepozna uporabo nedovoljene aplikacije – le to je razvidno iz zapisanega postopka), da je bila naloga v pisnem ocenjevanju rešena s pomočjo aplikacije
Photomath inp., se nalogo točkuje z nič točkami.

V primeru dela na daljavo ima učitelj avtonomijo spreminjati vrstni red in obseg vsebin v okviru posamezne učne vsebine ter načine ocenjevanja.

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Priprave na pisni del izpita:   1. letnik     2. letnik

Vprašanja na ustnih delih izpitov:   1. letnik     2. letnik

 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Priprave na pisni del izpita:   1. letnik     2. letnik     3. letnik

Vprašanja na ustnih delih izpitov:   1. letnik     2. letnik   3. letnik

 

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Priprave na pisni del izpita:   1. letnik     2. letnik     3. letnik     4. letnik

Vprašanja na ustnih delih izpitov:   1. letnik     2. letnik     3. letnik     4. letnik

 

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

Priprave na pisni del izpita:   1. letnik     2. letnik

Vprašanja na ustnih delih izpitov:   1. letnik     2. letnik